Number Of Districts Covered
S.No State Name Total District Districts Covered
1 2 3 4
1 A & N Islands 3 0
2 Andhra Pradesh 26 6
3 Arunachal Pradesh 25 0
4 Assam 34 4
5 Bihar 38 3
6 Chhattisgarh 33 24
7 D & N Haveli and Daman & Diu 3 0
8 Goa 2 0
9 Gujarat 33 26
10 Haryana 22 6
11 Himachal Pradesh 12 3
12 Jammu & Kashmir 20 1
13 Jharkhand 24 5
14 Karnataka 31 27
15 Kerala 14 12
16 Ladakh 2 0
17 Lakshadweep 1 0
18 Madhya Pradesh 52 22
19 Maharashtra 34 9
20 Manipur 16 0
21 Meghalaya 11 0
22 Mizoram 8 0
23 Nagaland 11 0
24 Odisha 30 0
25 Puducherry 2 2
26 Punjab 23 8
27 Rajasthan 33 3
28 Sikkim 6 0
29 Tamil Nadu 37 10
30 Telangana 32 3
31 Tripura 8 8
32 Uttar Pradesh 75 24
33 Uttarakhand 13 3
34 West Bengal 22 5
Total 736 214