Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12852 12716 19776 4194 15582
3 Arunachal Pradesh 1777 828 850 505 345
4 Assam 2693 2224 10388 5746 4641
5 Bihar 8382 7193 26507 10518 15946
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10672 25326 17245 8078
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 15 105 105 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14057 13893 21051 8076 12972
12 Haryana 6205 5959 7984 5834 2148
13 Himachal Pradesh 3231 3187 18721 13603 5118
14 Jammu & Kashmir 4177 17 17 11 6
15 Jharkhand 4398 4387 29427 12210 17204
16 Karnataka 6019 6018 16671 7846 8825
17 Kerala 940 913 1929 624 1305
18 Lakshadweep 9 0 0 0 0
19 Madhya Pradesh 22894 17524 35285 16129 19099
20 Maharashtra 27667 24743 41764 40826 938
21 Manipur 2245 26 42 2 40
22 Meghalaya 5965 1766 1996 32 1960
23 Mizoram 690 373 381 344 37
24 Nagaland 1451 6 6 6 0
25 Odisha 6801 5035 18943 10808 8135
26 Puducherry 98 31 31 0 31
27 Punjab 12971 11091 13381 910 12468
28 Rajasthan 9892 8103 44703 25958 18743
29 Sikkim 176 176 471 0 471
30 Tamil Nadu 12524 12194 15207 984 14222
31 Telangana 8677 7921 15941 5980 9961
32 Tripura 1178 690 693 213 480
33 Uttar Pradesh 58765 36689 49553 11244 38209
34 Uttarakhand 7542 6190 8467 4855 3611
35 West Bengal 3345 1857 16366 14891 1475
  Total 258698 202437 441982 219699 222050