Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
1 A & N Islands 69 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 761 892
3 Arunachal Pradesh 1740 0 0
4 Assam 2700 1074 3220
5 Bihar 8369 2699 7125
6 Chandigarh 12 0 0
7 Chhattisgarh 10971 3063 4896
8 D & N Haveli 20 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0
10 Goa 190 0 0
11 Gujarat 14053 10665 12697
12 Haryana 6205 2037 2901
13 Himachal Pradesh 3231 2165 2243
14 Jammu & Kashmir 4131 0 0
15 Jharkhand 4422 4369 6244
16 Karnataka 6022 6022 9626
17 Kerala 940 683 804
18 Madhya Pradesh 22917 13173 23705
19 Maharashtra 27669 1165 1986
20 Manipur 2526 0 0
21 Meghalaya 6538 994 1048
22 Mizoram 696 128 128
23 Nagaland 1116 0 0
24 Odisha 6235 2115 5685
25 Puducherry 98 0 0
26 Punjab 11853 379 399
27 Rajasthan 9851 1734 3847
28 Sikkim 176 0 0
29 Tamil Nadu 12524 1 1
30 Telangana 8700 50 101
31 Tripura 1022 0 0
32 Uttar Pradesh 58763 15750 20400
33 Uttarakhand 7542 4828 4998
34 West Bengal 3349 1 1
  Total 257519 73856 112947