Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
1 A & N Islands 69 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 465 475
3 Arunachal Pradesh 1741 0 0
4 Assam 2700 0 0
5 Bihar 8369 228 432
6 Chandigarh 12 0 0
7 Chhattisgarh 10971 2316 3099
8 D & N Haveli 20 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0
10 Goa 190 0 0
11 Gujarat 13944 910 1051
12 Haryana 6041 149 170
13 Himachal Pradesh 3231 204 215
14 Jammu & Kashmir 4133 1 1
15 Jharkhand 4422 332 735
16 Karnataka 6022 5 5
17 Kerala 940 0 0
18 Madhya Pradesh 22923 499 584
19 Maharashtra 27669 0 0
20 Manipur 2526 0 0
21 Meghalaya 6554 5 5
22 Mizoram 696 34 34
23 Nagaland 1116 0 0
24 Odisha 6235 584 1715
25 Puducherry 98 0 0
26 Punjab 11858 320 331
27 Rajasthan 9851 538 985
28 Sikkim 176 0 0
29 Tamil Nadu 12524 0 0
30 Telangana 8700 0 0
31 Tripura 1022 0 0
32 Uttar Pradesh 58764 7964 11341
33 Uttarakhand 7542 1371 1443
34 West Bengal 3349 2 2
  Total 257277 15927 22623