Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
1 A & N Islands 69 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 736 865
3 Arunachal Pradesh 1741 0 0
4 Assam 2700 700 2176
5 Bihar 8369 1336 2691
6 Chandigarh 12 0 0
7 Chhattisgarh 10971 2680 3640
8 D & N Haveli 20 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0
10 Goa 190 0 0
11 Gujarat 14054 6004 6938
12 Haryana 6041 993 1328
13 Himachal Pradesh 3231 1693 1717
14 Jammu & Kashmir 4131 0 0
15 Jharkhand 4422 2058 3000
16 Karnataka 6022 5682 8802
17 Kerala 940 480 580
18 Madhya Pradesh 22917 1093 1750
19 Maharashtra 27669 76 143
20 Manipur 2526 0 0
21 Meghalaya 6538 825 858
22 Mizoram 696 128 128
23 Nagaland 1116 0 0
24 Odisha 6235 1874 4804
25 Puducherry 98 0 0
26 Punjab 11853 379 399
27 Rajasthan 9851 1422 3258
28 Sikkim 176 0 0
29 Tamil Nadu 12524 1 1
30 Telangana 8700 1 1
31 Tripura 1022 0 0
32 Uttar Pradesh 58763 11567 16998
33 Uttarakhand 7542 4320 4477
34 West Bengal 3349 1 1
  Total 257357 44049 64555