Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
No of
SwachchhataGrahi
Volunteer
No of
SwachchhataGrahi
Paid
1 A & N Islands 69 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 12779 19851 4219 15632
3 Arunachal Pradesh 1792 525 545 290 255
4 Assam 2700 2034 7906 4558 3348
5 Bihar 8369 4118 13729 6454 7275
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10971 10678 23219 14931 8288
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0 0 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14060 13902 19995 7429 12566
12 Haryana 6205 3789 5074 3237 1837
13 Himachal Pradesh 3231 3171 14537 10088 4449
14 Jammu & Kashmir 4177 1 1 0 1
15 Jharkhand 4422 4380 12469 3926 8543
16 Karnataka 6022 6021 15286 6991 8295
17 Kerala 940 799 1110 268 842
18 Madhya Pradesh 22907 16932 33540 13810 19730
19 Maharashtra 27670 21085 34578 29114 5464
20 Manipur 2526 11 16 0 16
21 Meghalaya 6276 994 1048 4 1044
22 Mizoram 696 133 133 94 39
23 Nagaland 1115 0 0 0 0
24 Odisha 6235 3608 12197 7382 4815
25 Puducherry 98 0 0 0 0
26 Punjab 11839 10672 12889 896 11993
27 Rajasthan 9892 4924 18993 9195 9798
28 Sikkim 176 176 471 0 471
29 Tamil Nadu 12524 10862 13802 622 13180
30 Telangana 8677 7447 15105 5837 9268
31 Tripura 1022 0 0 0 0
32 Uttar Pradesh 58766 27114 36450 9613 26837
33 Uttarakhand 7542 5323 6607 3078 3529
34 West Bengal 3349 1833 16244 14686 1558
  Total 257359 173311 335795 156722 179073