Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
1 A & N Islands 69 0 0
2 Andhra Pradesh 12853 3802 4287
3 Arunachal Pradesh 1740 0 0
4 Assam 2700 1389 4437
5 Bihar 8369 3230 9250
6 Chandigarh 12 0 0
7 Chhattisgarh 10971 6314 10687
8 D & N Haveli 20 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0
10 Goa 190 0 0
11 Gujarat 14061 12013 14449
12 Haryana 6205 2293 3168
13 Himachal Pradesh 3231 2443 2523
14 Jammu & Kashmir 4131 1 1
15 Jharkhand 4422 4369 6245
16 Karnataka 6022 6020 10593
17 Kerala 940 683 804
18 Madhya Pradesh 22913 15695 29694
19 Maharashtra 27667 2288 3552
20 Manipur 2526 9 9
21 Meghalaya 6354 994 1048
22 Mizoram 696 132 132
23 Nagaland 1115 0 0
24 Odisha 6235 2801 8368
25 Puducherry 98 0 0
26 Punjab 11843 998 1421
27 Rajasthan 9851 2377 4918
28 Sikkim 176 129 133
29 Tamil Nadu 12524 851 1063
30 Telangana 8693 5764 12073
31 Tripura 1022 0 0
32 Uttar Pradesh 58765 18583 23523
33 Uttarakhand 7542 4831 5001
34 West Bengal 3349 109 1133
  Total 257320 98118 158512