Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 69 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 12780 19856 4221 15635
3 Arunachal Pradesh 1777 849 873 498 375
4 Assam 2693 2146 9438 5243 4195
5 Bihar 8369 4619 16243 7354 8889
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10765 24583 16780 7803
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 15 105 105 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14057 13901 20033 7464 12569
12 Haryana 6205 5791 7544 5466 2078
13 Himachal Pradesh 3231 3172 18649 13532 5117
14 Jammu & Kashmir 4177 1 1 0 1
15 Jharkhand 4398 4387 28767 11177 17590
16 Karnataka 6022 6022 16653 7825 8828
17 Kerala 940 911 1863 622 1241
18 Madhya Pradesh 22907 17117 34213 15572 18641
19 Maharashtra 27668 23666 38920 32732 6188
20 Manipur 2526 19 25 0 25
21 Meghalaya 5965 1535 1750 3 1747
22 Mizoram 695 332 340 301 39
23 Nagaland 1115 0 0 0 0
24 Odisha 6235 4018 13738 8172 5566
25 Puducherry 98 0 0 0 0
26 Punjab 11818 10849 13050 897 12153
27 Rajasthan 9892 7814 43172 25083 18089
28 Sikkim 176 176 471 0 471
29 Tamil Nadu 12524 11805 14782 825 13957
30 Telangana 8677 7723 15679 6090 9589
31 Tripura 1022 0 0 0 0
32 Uttar Pradesh 58766 27969 37283 8773 28510
33 Uttarakhand 7542 6353 8561 4916 3645
34 West Bengal 3345 1850 16347 14769 1578
  Total 256775 186585 402939 198420 204519