Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 8 31 43 254 505 759
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 120 121
4 Assam 7 17 25 4 821 825
5 Bihar 15 51 110 0 28484 28484
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 11 14 14 4 1 5
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 14 35 137 1342 565 1907
12 Haryana 8 32 389 3425 1562 4987
13 Himachal Pradesh 5 12 86 14 238 252
14 Jammu & Kashmir 11 19 34 22 136 158
15 Jharkhand 5 5 5 1 69 70
16 Karnataka 30 157 675 2345 7241 9586
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 28 51 65 20 49 69
19 Maharashtra 33 245 7711 38395 112112 150507
20 Manipur 1 1 1 50 0 50
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 7 15 177 0 9468 9468
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 5 13 97 2 2615 2617
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 22 124 3066 56 106180 106236
27 Rajasthan 27 100 266 1301 2036 3337
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 29 160 1017 54202 44343 98545
30 Telangana 6 7 25 4 1889 1893
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 40 104 335 157 24622 24779
33 Uttarakhand 7 34 590 98 1684 1782
34 West Bengal 18 77 178 2243 12226 14469
Total 344 1314 15059 103943 356969 460912