Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 10 39 51 248 562 810
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 120 121
4 Assam 8 27 42 4 4760 4764
5 Bihar 15 51 110 0 27992 27992
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 11 14 14 2 1 3
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 14 37 251 1065 1508 2573
12 Haryana 8 32 389 3425 1562 4987
13 Himachal Pradesh 5 12 86 13 230 243
14 Jammu & Kashmir 11 19 34 22 133 155
15 Jharkhand 5 5 7 0 65 65
16 Karnataka 30 158 807 3078 8275 11353
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 28 51 65 19 46 65
19 Maharashtra 33 256 8626 42437 124445 166882
20 Manipur 1 1 1 50 0 50
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 7 19 272 0 14150 14150
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 6 14 100 2 2260 2262
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 22 141 4835 3408 169439 172847
27 Rajasthan 28 106 302 1944 649 2593
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 29 170 1254 66708 41354 108062
30 Telangana 6 7 25 1 1850 1851
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 44 115 414 211 26540 26751
33 Uttarakhand 7 34 590 98 1681 1779
34 West Bengal 18 81 215 3545 27964 31509
Total 353 1399 18503 126284 455589 581873