Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 7 15 20 28 24 52
3 Arunachal Pradesh 2 4 6 3 120 123
4 Assam 3 3 3 5 0 5
5 Bihar 5 5 5 0 0 0
6 Chhattisgarh 8 10 10 3 1 4
7 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
8 Goa 0 0 0 0 0 0
9 Gujarat 10 16 45 146 208 354
10 Haryana 4 10 147 0 3956 3956
11 Himachal Pradesh 5 12 86 14 233 247
12 Jammu & Kashmir 9 12 15 7 132 139
13 Jharkhand 3 3 3 1 3 4
14 Karnataka 30 147 345 902 610 1512
15 Kerala 0 0 0 0 0 0
16 Madhya Pradesh 29 53 71 37 640 677
17 Maharashtra 27 166 4902 28521 60174 88695
18 Manipur 0 0 0 0 0 0
19 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
20 Mizoram 0 0 0 0 0 0
21 Nagaland 0 0 0 0 0 0
22 Odisha 3 3 3 0 0 0
23 Puducherry 1 1 1 1 0 1
24 Punjab 1 1 2 0 5 5
25 Rajasthan 23 66 175 52 4037 4089
26 Sikkim 0 0 0 0 0 0
27 Tamil Nadu 12 15 22 7 4 11
28 Telangana 6 7 25 14 2266 2280
29 Tripura 3 3 4 2 3 5
30 Uttar Pradesh 32 53 82 21 1511 1532
31 Uttarakhand 7 30 465 104 2029 2133
32 West Bengal 15 55 113 119 7411 7530
Total 245 690 6550 29987 83367 113354