Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 7 18 27 248 11 259
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 120 121
4 Assam 7 16 24 4 1040 1044
5 Bihar 10 29 62 0 11719 11719
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 11 13 13 3 11 14
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 13 29 123 1325 561 1886
12 Haryana 8 32 372 3530 1570 5100
13 Himachal Pradesh 5 12 86 14 238 252
14 Jammu & Kashmir 11 19 31 20 133 153
15 Jharkhand 5 5 5 1 83 84
16 Karnataka 30 156 461 996 701 1697
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 29 53 68 23 576 599
19 Maharashtra 33 223 6788 34941 102761 137702
20 Manipur 1 1 1 50 0 50
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 2 5 43 0 2024 2024
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 4 12 92 2 2424 2426
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 18 92 2439 72 87655 87727
27 Rajasthan 27 92 228 221 2762 2983
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 25 131 475 16381 3437 19818
30 Telangana 6 7 25 4 2057 2061
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 37 80 168 181 7436 7617
33 Uttarakhand 7 34 584 100 1631 1731
34 West Bengal 17 77 174 1209 11004 12213
Total 320 1146 12302 59329 239957 299286