Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 7 17 26 420 20 440
3 Arunachal Pradesh 2 4 6 3 118 121
4 Assam 3 3 3 5 0 5
5 Bihar 6 6 6 0 1 1
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 8 10 10 3 1 4
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 12 24 85 628 645 1273
12 Haryana 5 11 157 578 3425 4003
13 Himachal Pradesh 5 12 86 14 237 251
14 Jammu & Kashmir 9 13 17 8 145 153
15 Jharkhand 3 3 3 1 3 4
16 Karnataka 30 147 357 935 626 1561
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 29 53 71 35 621 656
19 Maharashtra 31 192 6069 33588 91194 124782
20 Manipur 0 0 0 0 0 0
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 0 0 0 0 0 0
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 3 3 3 0 0 0
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 1 1 2 0 5 5
27 Rajasthan 24 68 183 77 3164 3241
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 13 16 25 673 3 676
30 Telangana 6 7 25 14 2221 2235
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 32 53 82 183 1505 1688
33 Uttarakhand 7 32 478 104 2065 2169
34 West Bengal 15 59 127 155 8445 8600
Total 255 738 7826 37427 114447 151874