Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 7 17 26 267 12 279
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 120 121
4 Assam 7 13 19 5 192 197
5 Bihar 10 26 54 1 13262 13263
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10 12 12 23 2 25
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 14 29 117 1303 606 1909
12 Haryana 6 23 228 3757 1139 4896
13 Himachal Pradesh 5 12 86 14 237 251
14 Jammu & Kashmir 11 19 30 19 137 156
15 Jharkhand 4 4 4 1 85 86
16 Karnataka 30 152 406 977 691 1668
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 29 53 70 34 588 622
19 Maharashtra 33 211 6665 35710 102475 138185
20 Manipur 1 1 1 50 0 50
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 1 2 14 0 605 605
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 4 5 5 0 1 1
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 15 71 1811 72 54255 54327
27 Rajasthan 27 89 214 104 2704 2808
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 14 19 33 103 3 106
30 Telangana 6 7 25 14 2125 2139
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 35 71 134 172 3535 3707
33 Uttarakhand 7 34 570 100 1800 1900
34 West Bengal 17 76 160 300 10492 10792
Total 300 956 10697 43030 195069 238099