Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12850 12724 19796 4212 15584
3 Arunachal Pradesh 1777 327 335 109 226
4 Assam 2693 2359 10664 5914 4749
5 Bihar 8382 7204 26531 10445 16043
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10668 24919 16548 8368
8 D & N Haveli 20 20 100 0 100
9 Daman & Diu 15 15 105 105 0
10 Goa 190 163 236 0 236
11 Gujarat 14057 13901 21087 8451 12633
12 Haryana 6205 5990 8172 6002 2168
13 Himachal Pradesh 3231 3187 18716 13670 5046
14 Jammu & Kashmir 4171 65 78 34 44
15 Jharkhand 4396 4392 29570 12239 17318
16 Karnataka 6018 6015 32778 14025 18753
17 Kerala 940 940 2350 817 1533
18 Lakshadweep 9 0 0 0 0
19 Madhya Pradesh 22884 18362 37087 16648 20382
20 Maharashtra 27667 25731 44555 44089 466
21 Manipur 2245 203 304 210 94
22 Meghalaya 5965 1818 2139 84 2051
23 Mizoram 690 454 525 346 179
24 Nagaland 1451 297 418 51 367
25 Odisha 6801 5903 24029 7054 16975
26 Puducherry 98 96 98 0 98
27 Punjab 12971 11169 13463 910 12550
28 Rajasthan 9892 8107 44707 25943 18762
29 Sikkim 176 176 441 0 441
30 Tamil Nadu 12524 12468 15340 1174 14165
31 Telangana 8677 8022 16223 5983 10240
32 Tripura 1178 1167 1174 383 791
33 Uttar Pradesh 58853 48818 64025 12214 51719
34 Uttarakhand 7542 6275 8692 4844 3847
35 West Bengal 3342 2030 17776 15373 2403
  Total 258762 219066 486433 227877 258331