Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 69 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 12782 19860 4221 15639
3 Arunachal Pradesh 1777 858 885 500 385
4 Assam 2693 2198 9940 5665 4274
5 Bihar 8369 7204 26380 10425 15912
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10782 25491 17387 8101
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 15 105 105 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14057 13905 21068 8082 12983
12 Haryana 6205 5875 7896 5745 2149
13 Himachal Pradesh 3231 3183 18714 13595 5119
14 Jammu & Kashmir 4177 17 17 11 6
15 Jharkhand 4398 4387 29419 12193 17213
16 Karnataka 6019 6022 16685 7851 8834
17 Kerala 940 913 1929 624 1305
18 Madhya Pradesh 22907 17343 35036 15681 19297
19 Maharashtra 27667 24501 41617 40075 1542
20 Manipur 2245 19 26 1 25
21 Meghalaya 5965 1864 2100 31 2065
22 Mizoram 691 374 382 345 37
23 Nagaland 1115 6 6 6 0
24 Odisha 6235 4403 15630 9017 6613
25 Puducherry 98 15 15 0 15
26 Punjab 12971 11066 13356 910 12443
27 Rajasthan 9892 8087 44712 26001 18709
28 Sikkim 176 176 471 0 471
29 Tamil Nadu 12524 11804 14775 825 13949
30 Telangana 8677 7862 15865 5979 9886
31 Tripura 1178 0 0 0 0
32 Uttar Pradesh 58765 32182 43394 9757 33537
33 Uttarakhand 7542 6461 8768 5070 3697
34 West Bengal 3345 1857 16377 14880 1497
  Total 257794 196161 430919 214982 215703