Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
No of
SwachchhataGrahi
Volunteer
No of
SwachchhataGrahi
Paid
1 A & N Islands 69 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 12697 19765 4220 15545
3 Arunachal Pradesh 1740 72 79 79 0
4 Assam 2700 1827 6066 3724 2342
5 Bihar 8369 3705 11774 5958 5816
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10971 10552 22878 9305 13573
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 0 0 0 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14060 13902 19997 7072 12925
12 Haryana 6205 3757 5032 3195 1837
13 Himachal Pradesh 3231 3169 14198 9746 4452
14 Jammu & Kashmir 4131 1 1 0 1
15 Jharkhand 4422 4369 6585 1478 5107
16 Karnataka 6022 6022 13460 5207 8253
17 Kerala 940 799 1110 268 842
18 Madhya Pradesh 22907 16824 32406 13359 19047
19 Maharashtra 27667 16993 25752 20197 5555
20 Manipur 2526 11 16 0 16
21 Meghalaya 6276 994 1048 4 1044
22 Mizoram 696 133 133 94 39
23 Nagaland 1115 0 0 0 0
24 Odisha 6235 3249 10576 6140 4436
25 Puducherry 98 0 0 0 0
26 Punjab 11839 10626 12808 896 11912
27 Rajasthan 9849 4156 14703 6487 8216
28 Sikkim 176 176 471 0 471
29 Tamil Nadu 12524 3588 4382 66 4316
30 Telangana 8693 7273 14857 5731 9126
31 Tripura 1022 0 0 0 0
32 Uttar Pradesh 58766 24183 32419 8287 24132
33 Uttarakhand 7542 5233 6237 2701 3536
34 West Bengal 3349 1767 15406 13695 1711
  Total 257231 156078 292159 127909 164250