Skip Navigation LinksHome >> SwachhataGrahi Details Status

[Format F24] SwachchhataGrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
SwachchhataGrahi
Details
No. of
SwachchhataGrahi
Details Available
No of
SwachchhataGrahi
Volunteer
No of
SwachchhataGrahi
Paid
1 A & N Islands 69 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12854 12779 19853 4221 15632
3 Arunachal Pradesh 1777 616 640 311 329
4 Assam 2700 2092 8819 4896 3923
5 Bihar 8369 4482 15772 7192 8580
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10747 23825 16105 7720
8 D & N Haveli 20 0 0 0 0
9 Daman & Diu 15 11 70 70 0
10 Goa 190 0 0 0 0
11 Gujarat 14057 13901 19993 7426 12567
12 Haryana 6205 5389 7054 5011 2043
13 Himachal Pradesh 3231 3172 17889 12866 5023
14 Jammu & Kashmir 4177 1 1 0 1
15 Jharkhand 4422 4411 28616 11470 17146
16 Karnataka 6022 6021 15720 7168 8552
17 Kerala 940 905 1754 569 1185
18 Madhya Pradesh 22907 17015 33741 13841 19900
19 Maharashtra 27670 22925 37351 31602 5749
20 Manipur 2526 15 20 0 20
21 Meghalaya 6177 1118 1176 4 1172
22 Mizoram 695 133 133 94 39
23 Nagaland 1115 0 0 0 0
24 Odisha 6235 3922 13416 8336 5080
25 Puducherry 98 0 0 0 0
26 Punjab 11839 10842 13044 897 12147
27 Rajasthan 9892 7072 32981 18245 14736
28 Sikkim 176 176 471 0 471
29 Tamil Nadu 12524 11775 14758 835 13923
30 Telangana 8677 7454 15191 5906 9285
31 Tripura 1022 0 0 0 0
32 Uttar Pradesh 58766 27834 37237 9164 28073
33 Uttarakhand 7542 5619 7657 4086 3571
34 West Bengal 3345 1850 16340 14762 1578
  Total 257041 182277 383522 185077 198445