Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12785 21915 894 21021
3 Arunachal Pradesh 1777 710 1012 124 888
4 Assam 2693 2612 17955 7822 10133
5 Bihar 8389 7754 31802 10665 21106
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10775 90528 43348 47179
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 160 138 22
10 Goa 191 184 288 1 287
11 Gujarat 14057 14057 25208 732 24476
12 Haryana 6205 6093 10489 5176 5313
13 Himachal Pradesh 3231 3229 23457 18047 5410
14 Jammu & Kashmir 4171 130 143 84 59
15 Jharkhand 4396 4396 35483 11795 23687
16 Karnataka 6020 6020 35310 14048 21262
17 Kerala 940 940 3039 593 2446
18 Lakshadweep 9 8 17 0 17
19 Madhya Pradesh 22839 16 18 0 18
20 Maharashtra 27672 27608 62809 16642 46167
21 Manipur 2245 609 802 618 184
22 Meghalaya 5965 3148 3626 450 3173
23 Mizoram 692 691 774 1 773
24 Nagaland 1451 1261 1803 1794 9
25 Odisha 6801 6466 28091 4919 23172
26 Puducherry 98 98 196 0 196
27 Punjab 12971 11913 18067 1799 16268
28 Rajasthan 9892 9547 64366 25859 38506
29 Sikkim 185 185 479 0 479
30 Tamil Nadu 12524 12523 18588 1437 17150
31 Telangana 8674 8636 20313 1063 19250
32 Tripura 1178 1178 1204 139 1065
33 Uttar Pradesh 58770 54557 78134 15942 62161
34 Uttarakhand 7542 7406 11350 5726 5624
35 West Bengal 3342 2228 20862 16488 4374
  Total 258657 217861 628494 206375 422050