Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12774 20934 2960 17974
3 Arunachal Pradesh 1777 467 484 125 359
4 Assam 2693 2476 13601 7337 6264
5 Bihar 8395 7477 29161 10713 18409
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10749 62618 30741 31874
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 155 155 0
10 Goa 191 163 236 1 235
11 Gujarat 14057 13953 22629 11845 10783
12 Haryana 6205 6010 8482 6484 1996
13 Himachal Pradesh 3231 3226 21214 16430 4784
14 Jammu & Kashmir 4171 113 126 68 58
15 Jharkhand 4396 4394 32738 12936 19798
16 Karnataka 6020 6018 33919 13861 20058
17 Kerala 940 940 2853 904 1949
18 Lakshadweep 9 6 10 0 10
19 Madhya Pradesh 22839 21213 59387 33107 26239
20 Maharashtra 27668 27424 55874 47783 8091
21 Manipur 2245 542 721 486 235
22 Meghalaya 5965 2430 2896 760 2133
23 Mizoram 692 691 771 1 770
24 Nagaland 1451 1251 1791 1783 8
25 Odisha 6801 6151 25803 4745 21058
26 Puducherry 98 98 195 0 195
27 Punjab 12971 11577 17072 1865 15205
28 Rajasthan 9892 9470 61954 30089 31864
29 Sikkim 185 180 448 0 448
30 Tamil Nadu 12524 12510 17725 1191 16533
31 Telangana 8677 8521 18862 5358 13504
32 Tripura 1178 1178 1193 142 1051
33 Uttar Pradesh 58770 52101 70547 14373 56112
34 Uttarakhand 7542 7273 10403 6414 3989
35 West Bengal 3342 2228 20551 17120 3431
  Total 258662 233702 615559 279808 335592