Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12772 20869 4229 16640
3 Arunachal Pradesh 1777 457 474 134 340
4 Assam 2693 2467 13362 7362 6000
5 Bihar 8395 7442 28776 10822 17912
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10743 59363 29660 29700
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 155 155 0
10 Goa 190 163 236 0 236
11 Gujarat 14057 13944 22452 11640 10810
12 Haryana 6205 6007 8345 6489 1854
13 Himachal Pradesh 3231 3225 19036 15096 3940
14 Jammu & Kashmir 4171 110 123 65 58
15 Jharkhand 4396 4394 32277 13079 19192
16 Karnataka 6018 6017 33835 13981 19854
17 Kerala 940 940 2727 1033 1694
18 Lakshadweep 9 6 10 0 10
19 Madhya Pradesh 22839 21213 59387 33109 26237
20 Maharashtra 27668 27416 54919 51420 3499
21 Manipur 2245 542 721 486 235
22 Meghalaya 5965 2429 2895 759 2133
23 Mizoram 690 688 768 0 768
24 Nagaland 1451 1246 1782 1774 8
25 Odisha 6801 6151 25802 4745 21057
26 Puducherry 98 98 195 0 195
27 Punjab 12971 11314 15837 2445 13389
28 Rajasthan 9892 9396 60952 30243 30708
29 Sikkim 176 176 441 0 441
30 Tamil Nadu 12524 12506 17480 1235 16244
31 Telangana 8677 8492 18826 6082 12744
32 Tripura 1178 1178 1191 137 1054
33 Uttar Pradesh 58770 51538 69304 14346 54891
34 Uttarakhand 7542 7265 10351 6385 3966
35 West Bengal 3342 2228 20477 17059 3418
  Total 258648 232661 603574 284001 319402