Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12764 20847 4221 16626
3 Arunachal Pradesh 1777 457 474 137 337
4 Assam 2693 2457 13238 7290 5948
5 Bihar 8393 7347 28160 11094 17024
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10735 48811 27898 20910
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 155 155 0
10 Goa 190 163 236 0 236
11 Gujarat 14057 13942 22401 11236 11163
12 Haryana 6205 5992 8313 6123 2188
13 Himachal Pradesh 3231 3225 19036 15096 3940
14 Jammu & Kashmir 4171 91 104 51 53
15 Jharkhand 4396 4394 31721 12932 18783
16 Karnataka 6018 6017 33713 13984 19729
17 Kerala 940 940 2726 1032 1694
18 Lakshadweep 9 6 10 0 10
19 Madhya Pradesh 22839 21213 59387 33109 26237
20 Maharashtra 27668 27413 53948 52147 1801
21 Manipur 2245 541 720 485 235
22 Meghalaya 5965 2427 2893 759 2131
23 Mizoram 690 688 763 0 763
24 Nagaland 1451 1246 1780 1770 10
25 Odisha 6801 6148 25788 4806 20982
26 Puducherry 98 98 195 0 195
27 Punjab 12971 11278 15789 2523 13263
28 Rajasthan 9892 9160 58123 30017 28105
29 Sikkim 176 176 441 0 441
30 Tamil Nadu 12524 12506 17297 1272 16024
31 Telangana 8677 8487 18796 6524 12272
32 Tripura 1178 1178 1190 138 1052
33 Uttar Pradesh 58770 50890 68173 13749 54356
34 Uttarakhand 7542 7194 10203 6060 4143
35 West Bengal 3342 2228 20469 17049 3420
  Total 258646 231499 586106 281688 304246