Bio-Gas/CBG Plants – Construction in progress
S.No State Name Total
1 2 3
1 A & N Islands 0
2 Andhra Pradesh 0
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 5
5 Bihar 18
6 Chhattisgarh 22
7 D & N Haveli and Daman & Diu 0
8 Goa 0
9 Gujarat 18
10 Haryana 8
11 Himachal Pradesh 3
12 Jammu & Kashmir 5
13 Jharkhand 6
14 Karnataka 22
15 Kerala 6
16 Ladakh 0
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 72
19 Maharashtra 29
20 Manipur 0
21 Meghalaya 0
22 Mizoram 0
23 Nagaland 0
24 Odisha 0
25 Puducherry 0
26 Punjab 3
27 Rajasthan 0
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 1
30 Telangana 0
31 Tripura 0
32 Uttar Pradesh 43
33 Uttarakhand 2
34 West Bengal 2
Total 265