Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12785 21915 894 21021
3 Arunachal Pradesh 1777 711 1013 124 889
4 Assam 2693 2615 18029 7865 10164
5 Bihar 8390 7774 32003 10670 21302
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10775 91063 43529 47534
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 160 138 22
10 Goa 191 185 294 1 293
11 Gujarat 14057 14057 25208 732 24476
12 Haryana 6205 6192 10607 5034 5573
13 Himachal Pradesh 3231 3229 23465 18054 5411
14 Jammu & Kashmir 3983 130 143 84 59
15 Jharkhand 4396 4396 35484 11827 23656
16 Karnataka 6020 6020 35354 14048 21306
17 Kerala 940 940 3039 593 2446
18 Ladakh 188 0 0 0 0
19 Lakshadweep 9 9 25 0 25
20 Madhya Pradesh 22839 21249 59811 32488 27282
21 Maharashtra 27698 27611 62908 16641 46267
22 Manipur 2245 609 802 618 184
23 Meghalaya 5965 3148 3627 450 3174
24 Mizoram 692 691 775 1 774
25 Nagaland 1451 1261 1803 1794 9
26 Odisha 6801 6469 28130 4934 23196
27 Puducherry 98 98 196 0 196
28 Punjab 12971 11914 18068 1799 16269
29 Rajasthan 9892 9550 64778 25771 39006
30 Sikkim 185 185 479 0 479
31 Tamil Nadu 12524 12523 18659 1440 17218
32 Telangana 12751 8308 19551 966 18585
33 Tripura 1178 1178 1205 139 1066
34 Uttar Pradesh 58769 54563 78186 15948 62207
35 Uttarakhand 7542 7411 11359 5732 5627
36 West Bengal 3342 2228 20890 16489 4401
  Total 262760 238912 689235 238834 450292