Report For Verified ODF-Plus Model Villages

State Name Total No of Villages Total No of ODF Plus Model
Declared Villages
Total No of ODF Plus Model
Verified Villages
Percentage of ODF-Plus Model
Verified Villages
1 2 3 4 5=(4/3)*100
A & N Islands 189 189 189 100.00
D & N Haveli and Daman & Diu 97 97 97 100.00
Lakshadweep 9 9 9 100.00
Haryana 6757 952 847 88.97
Nagaland 1425 256 202 78.91
Madhya Pradesh 50358 20361 15839 77.79
Sikkim 403 324 231 71.30
Maharashtra 40270 4941 3440 69.62
Gujarat 18288 671 444 66.17
Rajasthan 42097 952 626 65.76
Chhattisgarh 18816 1282 835 65.13
Uttarakhand 15049 1767 1097 62.08
Telangana 12769 8622 5293 61.39
Kerala 1509 918 460 50.11
Punjab 11952 57 26 45.61
Karnataka 26292 150 67 44.67
Meghalaya 5758 264 94 35.61
Bihar 36880 2217 781 35.23
Mizoram 694 177 62 35.03
Himachal Pradesh 16331 822 216 26.28
Odisha 46778 14507 1550 10.68
Uttar Pradesh 95826 1493 76 5.09
West Bengal 41443 43 2 4.65
Andhra Pradesh 18709 873 28 3.21
Jammu & Kashmir 7163 95 3 3.16
Arunachal Pradesh 5410 51 1 1.96
Jharkhand 29411 276 1 0.36
Ladakh 238 15 0 0.00
Assam 25501 7 0 0.00
Goa 365 24 0 0.00
Tripura 1176 3 0 0.00
Tamil Nadu 12525 38 0 0.00
Puducherry 108 1 0 0.00
Manipur 2556 23 0 0.00
Total 593152 62477 32516 52.04