Skip Navigation LinksHome >> Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

[Format H05] Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

Sr. No. State Name Total No. of GPs No. of GPs data entry done % Entry Done No. of GPs survey done No. of GPs whether In-sanitary latrines found
1 A & N ISLANDS 69 0 0.00 0 0
2 ANDHRA PRADESH 12924 12924 100.00 12924 277
3 ARUNACHAL PRADESH 1762 1671 94.84 1534 906
4 ASSAM 2707 1584 58.51 1254 211
5 BIHAR 8404 567 6.75 139 8
6 CHHATTISGARH 9789 9720 99.30 9674 0
7 D & N HAVELI 12 0 0.00 0 0
8 GOA 190 0 0.00 0 0
9 GUJARAT 13888 13065 94.07 12990 27
10 HARYANA 6068 6068 100.00 6068 10
11 HIMACHAL PRADESH 3231 3231 100.00 3231 2
12 JAMMU & KASHMIR 4164 526 12.63 11 1
13 JHARKHAND 4431 4423 99.82 4422 3
14 KARNATAKA 5625 5625 100.00 5624 838
15 KERALA 940 730 77.66 713 178
16 MADHYA PRADESH 22942 22843 99.57 22810 48
17 MAHARASHTRA 27682 27651 99.89 27640 14
18 MANIPUR 2935 2935 100.00 2924 539
19 MEGHALAYA 6785 6785 100.00 6785 0
20 MIZORAM 704 505 71.73 505 1
21 NAGALAND 1122 1113 99.20 1110 86
22 ODISHA 6235 6235 100.00 6235 37
23 PUDUCHERRY 98 98 100.00 98 0
24 PUNJAB 12764 12754 99.92 12754 10
25 RAJASTHAN 9892 9852 99.60 9172 9
26 SIKKIM 176 176 100.00 176 2
27 TAMIL NADU 12524 12524 100.00 12524 0
28 TELANGANA 8700 8700 100.00 8700 1
29 TRIPURA 1023 1021 99.80 1016 0
30 UTTAR PRADESH 59191 55756 94.20 55740 2418
31 UTTARAKHAND 7972 7860 98.60 7529 43
32 WEST BENGAL 3349 3349 100.00 3349 9
Total :- 258298 240291 93.03 237651 5678