Skip Navigation LinksHome >> Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

[Format H05] Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

Sr. No. State Name Total No. of GPs No. of GPs data entry done % Entry Done No. of GPs survey done No. of GPs whether In-sanitary latrines found
1 A & N ISLANDS 69 0 0.00 0 0
2 ANDHRA PRADESH 12924 12924 100.00 12924 277
3 ARUNACHAL PRADESH 1762 1671 94.84 1534 908
4 ASSAM 2707 1584 58.51 1254 211
5 BIHAR 8404 3340 39.74 3163 9
6 CHANDIGARH 12 0 0.00 0 0
7 CHHATTISGARH 10971 10971 100.00 10971 0
8 D & N HAVELI 20 0 0.00 0 0
9 DAMAN & DIU 15 0 0.00 0 0
10 GOA 190 0 0.00 0 0
11 GUJARAT 14085 13062 92.74 12988 27
12 HARYANA 6068 6068 100.00 6068 10
13 HIMACHAL PRADESH 3231 3231 100.00 3231 2
14 JAMMU & KASHMIR 4164 526 12.63 11 1
15 JHARKHAND 4431 4423 99.82 4422 3
16 KARNATAKA 6022 5563 92.38 5562 819
17 KERALA 940 730 77.66 713 179
18 MADHYA PRADESH 22942 22843 99.57 22810 48
19 MAHARASHTRA 27680 27649 99.89 27638 14
20 MANIPUR 2935 2935 100.00 2924 539
21 MEGHALAYA 6785 6785 100.00 6785 0
22 MIZORAM 704 505 71.73 505 1
23 NAGALAND 1122 1113 99.20 1110 86
24 ODISHA 6235 6235 100.00 6235 37
25 PUDUCHERRY 98 98 100.00 98 0
26 PUNJAB 12759 12749 99.92 12749 10
27 RAJASTHAN 9892 9852 99.60 9172 9
28 SIKKIM 176 176 100.00 176 2
29 TAMIL NADU 12524 12524 100.00 12524 0
30 TELANGANA 8700 8700 100.00 8700 1
31 TRIPURA 1023 1021 99.80 1016 0
32 UTTAR PRADESH 59002 58687 99.47 58685 2412
33 UTTARAKHAND 7972 7860 98.60 7529 43
34 WEST BENGAL 3349 3349 100.00 3349 9
Total :- 259913 247174 95.10 244846 5657