Skip Navigation LinksHome >> Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

[Format H05] Conversion of In-sanitary Latrine to Sanitary Latrines Data Entry Status

Sr. No. State Name Total No. of GPs No. of GPs data entry done % Entry Done No. of GPs survey done No. of GPs whether In-sanitary latrines found
1 A & N ISLANDS 69 69 100.00 69 0
2 ANDHRA PRADESH 12924 12924 100.00 12924 277
3 ARUNACHAL PRADESH 1793 1793 100.00 1793 977
4 ASSAM 2694 2694 100.00 2694 212
5 BIHAR 8404 8404 100.00 8404 9
6 CHANDIGARH 12 0 0.00 0 0
7 CHHATTISGARH 10971 10971 100.00 10971 0
8 D & N HAVELI 20 0 0.00 0 0
9 DAMAN & DIU 15 15 100.00 15 15
10 GOA 190 0 0.00 0 0
11 GUJARAT 14071 14071 100.00 14071 28
12 HARYANA 6205 6205 100.00 6205 10
13 HIMACHAL PRADESH 3231 3231 100.00 3231 2
14 JAMMU & KASHMIR 4177 4177 100.00 4177 1289
15 JHARKHAND 4398 4398 100.00 4398 3
16 KARNATAKA 6022 6022 100.00 6022 819
17 KERALA 940 940 100.00 940 179
18 MADHYA PRADESH 22942 22942 100.00 22942 48
19 MAHARASHTRA 27679 27679 100.00 27678 14
20 MANIPUR 2935 2935 100.00 2935 539
21 MEGHALAYA 6783 6783 100.00 6783 0
22 MIZORAM 704 704 100.00 704 1
23 NAGALAND 1122 1122 100.00 1122 86
24 ODISHA 6235 6235 100.00 6235 37
25 PUDUCHERRY 98 98 100.00 98 0
26 PUNJAB 12730 12730 100.00 12730 10
27 RAJASTHAN 9894 9894 100.00 9894 9
28 SIKKIM 176 176 100.00 176 2
29 TAMIL NADU 12524 12524 100.00 12524 0
30 TELANGANA 8677 8677 100.00 8677 1
31 TRIPURA 1023 1023 100.00 1023 0
32 UTTAR PRADESH 59002 59002 100.00 59002 2412
33 UTTARAKHAND 7972 7972 100.00 7972 43
34 WEST BENGAL 3345 3345 100.00 3345 9
Total :- 259977 259755 99.91 259754 7031