Skip Navigation LinksHome >> Detail List of Sarpanch in GP's

[Format F22] Detail List of Sarpanch in GP's

Select State
Select District
Select Block
Sr. No. State Name Total No. of GP's No. of Sarpanch Detail Entered
1 A & N Islands 69 0
2 Andhra Pradesh 12924 4281
3 Arunachal Pradesh 1762 1699
4 Assam 2707 1756
5 Bihar 8404 7085
6 Chhattisgarh 9789 9729
7 D & N Haveli 12 0
8 Goa 190 0
9 Gujarat 13888 3502
10 Haryana 6068 1295
11 Himachal Pradesh 3231 2503
12 Jammu & Kashmir 4164 931
13 Jharkhand 4431 1051
14 Karnataka 5625 5368
15 Kerala 940 790
16 Madhya Pradesh 22942 541
17 Maharashtra 27682 25867
18 Manipur 2935 3
19 Meghalaya 6785 1330
20 Mizoram 704 489
21 Nagaland 1122 758
22 Odisha 6235 145
23 Puducherry 98 0
24 Punjab 12764 5700
25 Rajasthan 9892 7576
26 Sikkim 176 65
27 Tamil Nadu 12524 919
28 Telangana 8700 5512
29 Tripura 1023 67
30 Uttar Pradesh 59191 28364
31 Uttarakhand 7972 7070
32 West Bengal 3349 3037
Total :- 258298 127433