Skip Navigation LinksHome >> Detail List of Sarpanch in GP's

[Format F22] Detail List of Sarpanch in GP's

Select State
Select District
Select Block
Sr. No. State Name Total No. of GP's No. of Sarpanch Detail Entered
1 A & N Islands 69 0
2 Andhra Pradesh 12924 4281
3 Arunachal Pradesh 1762 1531
4 Assam 2707 1756
5 Bihar 8404 7060
6 Chhattisgarh 9789 9728
7 D & N Haveli 12 0
8 Goa 190 0
9 Gujarat 13888 3480
10 Haryana 6068 1118
11 Himachal Pradesh 3231 2483
12 Jammu & Kashmir 4164 930
13 Jharkhand 4431 986
14 Karnataka 5625 5368
15 Kerala 940 745
16 Madhya Pradesh 22942 539
17 Maharashtra 27682 25848
18 Manipur 2935 3
19 Meghalaya 6785 909
20 Mizoram 704 489
21 Nagaland 1122 758
22 Odisha 6235 145
23 Puducherry 98 0
24 Punjab 12801 5304
25 Rajasthan 9892 6733
26 Sikkim 176 65
27 Tamil Nadu 12524 919
28 Telangana 8700 4573
29 Tripura 1023 67
30 Uttar Pradesh 59191 25133
31 Uttarakhand 7972 6992
32 West Bengal 3349 2902
Total :- 258335 120845