Skip Navigation LinksHome >> Detail List of Sarpanch in GP's

[Format F22] Detail List of Sarpanch in GP's

Select State
Select District
Select Block
Sr. No. State Name Total No. of GP's No. of Sarpanch Detail Entered
1 A & N Islands 65 0
2 Andhra Pradesh 12850 4326
3 Arunachal Pradesh 1777 1700
4 Assam 2693 1758
5 Bihar 8390 7333
6 Chandigarh 12 0
7 Chhattisgarh 10775 10143
8 D & N Haveli 20 1
9 Daman & Diu 15 4
10 Goa 191 0
11 Gujarat 14057 4519
12 Haryana 6205 1873
13 Himachal Pradesh 3231 2631
14 Jammu & Kashmir 3983 1064
15 Jharkhand 4396 2427
16 Karnataka 6020 5453
17 Kerala 940 803
18 Ladakh 188 1
19 Lakshadweep 9 0
20 Madhya Pradesh 22839 579
21 Maharashtra 27672 25911
22 Manipur 2245 4
23 Meghalaya 5965 1785
24 Mizoram 692 502
25 Nagaland 1451 763
26 Odisha 6801 207
27 Puducherry 98 0
28 Punjab 12971 6127
29 Rajasthan 9892 8068
30 Sikkim 185 65
31 Tamil Nadu 12524 1017
32 Telangana 12751 6207
33 Tripura 1178 73
34 Uttar Pradesh 58769 31017
35 Uttarakhand 7542 7772
36 West Bengal 3342 3070
Total :- 262734 137203