Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12783 21581 2246 19335
3 Arunachal Pradesh 1777 555 575 135 440
4 Assam 2693 2610 17589 7654 9935
5 Bihar 8391 7569 29782 10537 19210
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10775 84589 41094 43494
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 160 138 22
10 Goa 191 163 239 1 238
11 Gujarat 14057 14056 25201 846 24355
12 Haryana 6205 6019 9013 4790 4222
13 Himachal Pradesh 3231 3229 23213 17829 5384
14 Jammu & Kashmir 4171 130 143 84 59
15 Jharkhand 4396 4395 35109 11773 23335
16 Karnataka 6020 6020 34930 14052 20878
17 Kerala 940 940 3027 597 2430
18 Lakshadweep 9 6 10 0 10
19 Madhya Pradesh 22839 21213 59387 33107 26239
20 Maharashtra 27672 27575 61675 26094 35581
21 Manipur 2245 548 728 546 182
22 Meghalaya 5965 3120 3592 793 2796
23 Mizoram 693 692 775 1 774
24 Nagaland 1451 1259 1799 1791 8
25 Odisha 6801 6459 28011 4948 23063
26 Puducherry 98 98 195 0 195
27 Punjab 12971 11902 18007 1799 16208
28 Rajasthan 9892 9546 64101 25978 38122
29 Sikkim 185 185 477 0 477
30 Tamil Nadu 12524 12523 18561 1448 17112
31 Telangana 8674 8601 19659 2741 16918
32 Tripura 1178 1178 1202 136 1066
33 Uttar Pradesh 58770 54344 77306 15923 61350
34 Uttarakhand 7542 7339 11188 6939 4249
35 West Bengal 3342 2228 20618 17005 3613
  Total 258660 238158 672648 251056 421475