Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12772 20895 4231 16664
3 Arunachal Pradesh 1777 457 474 134 340
4 Assam 2693 2467 13363 7362 6001
5 Bihar 8395 7473 29100 10721 18340
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10747 61530 30945 30582
8 D & N Haveli 20 20 101 31 70
9 Daman & Diu 15 15 155 155 0
10 Goa 191 163 236 0 236
11 Gujarat 14057 13944 22452 11645 10805
12 Haryana 6205 6009 8373 6527 1844
13 Himachal Pradesh 3231 3225 19046 15106 3940
14 Jammu & Kashmir 4171 113 126 68 58
15 Jharkhand 4396 4394 32494 13156 19332
16 Karnataka 6018 6017 33913 13971 19942
17 Kerala 940 940 2727 1033 1694
18 Lakshadweep 9 6 10 0 10
19 Madhya Pradesh 22839 21213 59387 33108 26238
20 Maharashtra 27668 27416 54981 51207 3774
21 Manipur 2245 542 721 486 235
22 Meghalaya 5965 2430 2896 760 2133
23 Mizoram 690 690 770 0 770
24 Nagaland 1451 1250 1789 1781 8
25 Odisha 6801 6151 25802 4745 21057
26 Puducherry 98 98 195 0 195
27 Punjab 12971 11315 15838 2447 13388
28 Rajasthan 9892 9418 61294 30241 31052
29 Sikkim 185 178 443 0 443
30 Tamil Nadu 12524 12506 17533 1132 16400
31 Telangana 8677 8492 18826 6082 12744
32 Tripura 1178 1178 1191 142 1049
33 Uttar Pradesh 58770 51542 69315 14346 54902
34 Uttarakhand 7542 7265 10351 6385 3966
35 West Bengal 3342 2228 20477 17059 3418
  Total 258658 232737 606909 285006 321735