Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12785 21915 894 21021
3 Arunachal Pradesh 1777 711 1013 124 889
4 Assam 2693 2615 18029 7865 10164
5 Bihar 8390 7774 32003 10670 21302
6 Chhattisgarh 11424 10747 90904 43464 47440
7 D & N Haveli and Daman & Diu 38 35 261 169 92
8 Goa 191 185 294 1 293
9 Gujarat 14057 14057 25208 732 24476
10 Haryana 6205 6192 10607 5034 5573
11 Himachal Pradesh 3231 3229 23465 18054 5411
12 Jammu & Kashmir 3983 130 143 84 59
13 Jharkhand 4396 4396 35484 11827 23656
14 Karnataka 5959 5957 34980 13820 21160
15 Kerala 940 940 3039 593 2446
16 Ladakh 193 0 0 0 0
17 Lakshadweep 9 9 25 0 25
18 Madhya Pradesh 22834 21242 59806 32478 27287
19 Maharashtra 27705 27611 62908 16641 46267
20 Manipur 2245 609 802 618 184
21 Meghalaya 5967 3148 3627 450 3174
22 Mizoram 692 691 775 1 774
23 Nagaland 1451 1261 1803 1794 9
24 Odisha 6801 6469 28130 4934 23196
25 Puducherry 108 97 194 0 194
26 Punjab 12971 11914 18068 1799 16269
27 Rajasthan 9892 9550 64778 25771 39006
28 Sikkim 185 185 479 0 479
29 Tamil Nadu 12525 12523 18659 1440 17218
30 Telangana 12769 8326 19583 966 18617
31 Tripura 1178 1178 1205 139 1066
32 Uttar Pradesh 58769 54563 78186 15948 62207
33 Uttarakhand 7542 7411 11359 5732 5627
34 West Bengal 3342 2228 20890 16489 4401
  Total 263377 238831 688727 238531 450087