Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 10 38 50 248 562 810
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 120 121
4 Assam 8 27 42 4 4760 4764
5 Bihar 15 51 110 0 28014 28014
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 11 14 14 2 1 3
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 14 37 251 1065 1508 2573
12 Haryana 8 32 389 3425 1562 4987
13 Himachal Pradesh 5 12 86 13 230 243
14 Jammu & Kashmir 11 19 34 22 133 155
15 Jharkhand 5 5 7 0 65 65
16 Karnataka 30 158 806 3078 8281 11359
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 28 51 65 19 46 65
19 Maharashtra 33 256 8611 42347 124347 166694
20 Manipur 1 1 1 50 0 50
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 7 19 249 0 13300 13300
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 6 14 100 2 2276 2278
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 22 141 4780 1926 168901 170827
27 Rajasthan 28 106 302 1944 649 2593
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 29 170 1254 66860 41788 108648
30 Telangana 6 7 25 1 1850 1851
31 Tripura 3 3 4 2 3 5
32 Uttar Pradesh 44 114 413 211 26537 26748
33 Uttarakhand 7 34 590 98 1681 1779
34 West Bengal 18 81 215 3545 27963 31508
Total 353 1397 18407 124864 454577 579441