Skip Navigation LinksHome >> HH's Accessing Community/Shared Toilet

[Format A24] HH's Accessing Community/Shared Toilet

Sr. No. State Name No. of District Started Entry No. of Block Started Entry No. of GP Started Entry HH not Having Toilets but Access
CSC Shared Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A & N Islands 0 0 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 12 166 1430 6228 48413 54641
3 Arunachal Pradesh 3 6 8 1 118 119
4 Assam 8 27 43 4 4249 4253
5 Bihar 17 58 154 264 36611 36875
6 Chandigarh 0 0 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 11 14 14 1 1 2
8 D & N Haveli 0 0 0 0 0 0
9 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0
10 Goa 0 0 0 0 0 0
11 Gujarat 14 37 251 914 1446 2360
12 Haryana 8 32 389 3271 1421 4692
13 Himachal Pradesh 5 12 86 10 155 165
14 Jammu & Kashmir 11 24 36 19 123 142
15 Jharkhand 5 5 7 0 64 64
16 Karnataka 30 158 979 3204 15444 18648
17 Kerala 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 28 50 64 16 38 54
19 Maharashtra 33 269 9729 46121 142684 188805
20 Manipur 2 2 2 51 0 51
21 Meghalaya 0 0 0 0 0 0
22 Mizoram 7 20 306 0 16551 16551
23 Nagaland 0 0 0 0 0 0
24 Odisha 6 14 99 2 1806 1808
25 Puducherry 1 1 1 1 0 1
26 Punjab 22 141 6136 124 260661 260785
27 Rajasthan 28 108 333 629 997 1626
28 Sikkim 0 0 0 0 0 0
29 Tamil Nadu 30 174 1403 74470 36047 110517
30 Telangana 6 7 25 0 22 22
31 Tripura 3 3 4 1 3 4
32 Uttar Pradesh 46 125 454 212 24275 24487
33 Uttarakhand 7 34 590 98 1672 1770
34 West Bengal 18 83 223 4634 31220 35854
Total 361 1570 22766 140275 624021 764296